Menu
Cart 0
Moiseyev  Russian Folk Dances of the Moiseyev Dance Company CD

Moiseyev Russian Folk Dances of the Moiseyev Dance Company CD

  • $1499


     101      Ural Quadrille      Moscow Radio Orchestra of Folk Instruments      2:07      
     102     Variations on the Russian Folk Song "Korobeiniki" (The Peddlers)     Instrumental Quintet of the Soviet Army Band     3:00     
     103     Russian Melodies     Instrumental Quintet of the Soviet Army Band     2:51     
     104     Trepak No. 1 (Russian Dance)     Accordion Quartet: S. Chernikh, M. Chernikh, I. Chernikh, V. Soldatov     3:13     
     105     Polka-Kubanka     Vladimir Kuznetsov and Ivan Tikhonov     1:25     
     106     Russian Folk Melody     Accordion Quartet: S. Chernikh, M. Chernikh, I. Chernikh, V. Soldatov     3:11     
     107     Ukranian Folk Dance     Anatole Belyaev     1:29     
     108     Variations on the Russian Folk Song "Kamarinskaya"     Instrumental Quintet of the Soviet Army Band     2:18     
     109     Dance (Russian Folk Melody)     Instrumental Quintet of the Soviet Army Band     2:39     
     110     Polka     Moscow Radio Orchestra of Folk Instruments     2:02     
     111     , My Fife     Boris Chegodayev and Rem Maslov     2:13     
     112     On the Mountain     Accordion Quartet: S. Chernikh, M. Chernikh, I. Chernikh, V. Soldatov     2:56     
     113     Trepak No. 2 (Russian Dance)     Boris Chegodayev and Rem Maslov     2:38     
     114     Ural Dance     Eugene Blinov and Gdali Elperin     1:53     
     115     The Partisans     Peter Eribakov and Vladimir Mokhov     2:21     
     116     The Challenge     Peter Eribakov and Vladimir Mokhov     2:22     
     117     Melodies of the Volga     Peter Eribakov and Vladimir Mokhov     3:20     
     118     The Lark     Peter Eribakov and Vladimir Mokhov     2:30     
     119     The Peddler's Box     Peter Eribakov and Vladimir Mokhov     3:38     
     120     Village Quadrille     Peter Eribakov and Vladimir Mokhov     1:58     
     121     Fantasy on Waltz Themes of Vladimir Andreyev     Ossipov Orchestra of Folk Instruments     6:26

We Also Recommend